Potrzebujesz pomocy?   Zadzwoń: +68 376 75 94  |  Napisz: info@wallarena.com

Szukaj
Filtry

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.). 

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu regulaminu.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy Wallarena.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wallarena.com prowadzony  jest  przez  DECOART sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem KRS: 0000641855.
Spółka DECOART sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł,opłacony w całości.


Dane adresowe / kontaktowe:
ul. I Armii 6/7, 67-300 Szprotawa    
NIP: 9241907723
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres
info@wallarena.pl
lub  pod  numerem  telefonu:
+48 68 376 75 94
(opłata wg. cennika właściwego
operatora).
Komisja  Europejska udostępnia platformę do internetwego  rozstrzygania  sporów  (platforma  ODR).  Jest  ona  dostępna
pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

3) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

6) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

7) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

8) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

 2. Informacje podstawowe i techniczne

 

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem.

2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. 

4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 

 

 

 3.  Ochrona danych osobowych

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.). 

3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

4. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu.

 

4. Sprzedaż

§ 1. Towary

 

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są wolne od wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.

4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza dostępnego w Sklepie.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. 

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane  w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych.

 

§ 3. Płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. 

3. Klient może wybrać formę płatności:

1) Zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Klient może dokonać płatności za pomocą:

- płatność w systemie PayU,
- płatność w systemie PayPal


Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu; 

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 4. Dostawa

 

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej DPD – czas dostawy
maksymalnie 48 godziny robocze;
-  firmy kurierskiej DHL – czas dostawy
maksymalnie 48 godziny robocze;
- Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie
4 dni

3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. do chwili dokonania zapłaty i odbioru Towaru. 

2. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 

3. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

 5. Odpowidzialność

 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, nie dotyczy to jednak stosunków prawnych z Konsumentami.  

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

 

 6. Procedura rozpatrywania reklamacji

 

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy (adres: ul Sosnowa 4, Wiechlice, 67-300 Szprotawa) w formie pisemnej. O wysłaniu pisemnego zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: info@wallarena.com

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 7. Odstąpienie od umowy

 

1.  Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat : DECOART sp. z o.o., ul. I Armii 6/7, 67-300 Szprotawa, tel.: +48 68 376 75 94, e-mail: info@wallarena.pl

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-Adres konsumenta(-ów)

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Informacje o skutkach odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

8. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.